top of page

Wat Geloven we?  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

God

We geloven in God die Schepper van hemel en Aarde is. Er is maar één levende

en ware God die eeuwig en onveranderlijk is in Zijn attributen. We geloven in de

eeuwigheid van God als de Vader, de Heer Jezus Christus als Zijn Zoon en de

Heilige Geest die allemaal één zijn maar verschillen in rol.

We geloven dat deze God Zichzelf het meest geopenbaard heeft aan de mens

door de Heer Jezus Christus. We geloven ook dat de geschreven openbaring van

God in de oude en nieuwe testament dezelfde God is.

 

Creatie

God heeft de Aarde in zes dagen geschapen uit het niets door Zijn krachtige

Woord en Hij heeft alles van te voren gepland door zijn Wijsheid en beheert alle

dingen door Zijn Soevereine macht. Dit alles is voor Zijn eigen glorie. De mens en

al het leven is niet geëvolueerd maar gecreëerd door een directe daad van Gods

kracht.

 

Gods Woord

De Bijbel, ook wel de Heilige Geschriften genoemd, bestaan uit het Oude en

Nieuwe Testament met een totaal van 66 boeken. We geloven dat deze boeken in

hun totaliteit door God geïnspireerd zijn. We geloven dat deze boeken een

verenigd geheel zijn en dat het Oude en Nieuwe Testament begrepen kunnen

worden in het licht van beide testamenten.

De Bijbel heeft de complete openbaring van Gods wil voor de redding van de

mens en is de hoogste en laatste geschreven autoriteit hoe wij als mensen

zouden moeten leven.

 

De mens

De mens is geschapen naar het beeld van God, man en vrouw. De mens is

gemaakt om God te dienen, Hem te verheerlijken, te vermenigvuldigen om

godvruchtige nageslacht te krijgen en zijn Heilige karakter te reflecteren. We

geloven dat het huwelijk een verbond is tussen één man en één vrouw.

Zonde

Door de zonde van Adam, de eerste mens, is nu de gehele mensheid onder de

invloed van zonde en heeft daardoor ook allemaal gezondigd. Hierdoor staan we

onder de wraak van God en veroordeling.

Door de zonde is de mens afgescheiden van God en is hij geestelijk dood en

daardoor onmogelijk om God volledig te behagen of eeuwig leven te verdienen.

 

Redding door Jezus Christus

De Here Jezus Christus werd de tweede Adam die in tegenstelling tot de eerste

Adam nooit heeft gezondigd. De Heer Jezus Christus heeft de zonde op Zichzelf

opgenomen en daardoor Zichzelf geofferd als plaatsvervangend offer. Met

plaatsvervangend offer wordt bedoeld dat een onschuldige moest sterven voor de

schuldige en dit wordt in het Oude Testament op diverse wijzen getoond door

bijvoorbeeld de offers van dieren die de zonde moesten bedekken. Al die offers

echter waren slechts voorschaduwen van het ultieme offer die de zonde echt kon

wegnemen en dat is het offer van Jezus Christus, het onschuldige Lam van God

dat in onze plaats stierf. Door het verzoenende werk van Jezus Christus aan het

kruis, het bloed van Jezus dat ons reinigt en verlost en Zijn opstanding uit het graf

is de weg open om tot God te komen om vergeving van zonde en eeuwig leven te

ontvangen voor een ieder die waarlijk gelooft. De Heer Jezus Christus is de enige

weg tot redding omdat dit Gods enige plan is waardoor de mens gered kan

worden.

 

Redding uit genade door geloof voor goede werken

Als God ons redt, onze zonden vergeeft en eeuwig leven geeft, dan is dat pure

genade van God, iets wat we niet hebben verdiend. Dit is een gave van God en

we ontvangen dit door geloof in wat Christus voor ons gedaan heeft. We bekeren

ons ook en doordat God ons opnieuw doet geboren worden zal er ook een

verlangen zijn om de Here Jezus te volgen en te gehoorzamen waardoor er ook

een leven uit voortvloeit van goede werken en heiliging.

 

De Kerk

Er is één universele Kerk waarvan Jezus Christus het hoofd is. Deze universele

Kerk bestaat uit ware gelovigen in diverse landen en tijden. De zichtbare lokale

kerk is de gangbare manier waarbij Gods Koninkrijk wordt verspreid en waar

volgelingen van de Here Jezus opgebouwd worden.

 

De Sacramenten

De Heer Jezus Christus heeft voor de Kerk twee sacramenten, dat is de waterdoop

en het avondmaal.

 

Einde der tijden

De Heer Jezus zal persoonlijk en zichtbaar terugkeren in de eindtijd. Er zullen ook

een nieuwe hemel en nieuwe Aarde gemaakt worden. God zal alle mensen

oordelen en zij die rechtvaardig zijn in Christus zullen eeuwige leven en vreugde

ervaren, maar zij die onrechtvaardig zijn zullen eeuwig vernietigd worden.

Apostolische geloofsbelijdenis:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 

 2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 

 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 

 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel; 

 5. op de derde dag opgestaan uit de doden; 

 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader; 

 7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 

 8. Ik geloof in de Heilige Geest. 

 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 

 10. vergeving van de zonden; 

 11. opstanding van het vlees; 

 12. en een eeuwig leven.

bottom of page